кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Концепція кафедри

          

Концепція діяльності кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства є складовою Концепції освітньої діяльності та Концепції управління якістю освітньої діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі  щодо підготовки фахівців з напряму "Харчові технології та інженерія" за спеціальностями  «Технології в ресторанному господарстві» , «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» та «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Враховуючи основні задачі, які постають в зв’язку з впровадженням кредитно-трансферної технології організації навчального процесу та виконуючи основні заходи Програми розвитку ПУЕТ колектив кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства спрямовує свої зусилля на підготовку конкурентоспроможних фахівців в галузі виробництва харчових продуктів відповідно досягнень світової та вітчизняної науки і освіти, загальнодержавного рівня знань, умінь та вимог міжнародних критеріїв і стандартів вищої освіти, а саме:

  1. Формування кафедрою якісного навчального середовища з метою надання освітніх послуг європейського рівня підготовки фахівців за напрямом "Харчові технології та інженерія".
  2. Використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та науково-методичної літератури.
  3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри шляхом проведення стажувань у споріднених вузах, на харчових підприємствах України, а також на відповідних курсах-тренінгах МІПК ПУЕТ.
  4. Удосконалення матеріальної бази для забезпечення професійно спрямованого навчання.
  5. Розширення науково-технічних зв’язків кафедри з вузами України та інших країн, участі в наукових конференціях, семінарах, конкурсах;
  6. Підвищення ефективності наукової діяльності впровадження в навчальний процес і у виробництво її результатів.
  7. Поетапне запровадження кредитно-модульної системи, оптимізації навчального процесу та опанування системи оцінювання знань студентів за шкалою Європейської системи залікових кредитів (ECTS).
  8. Постійне вивчення та періодична оцінка наповнення фонду електронної бібліотеки університету з дисциплін кафедри та участь у формуванні плану включення до фонду електронної бібліотеки матеріалів, що мають повністю забезпечити ефективну самостійну роботу студентів. Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, зміцнення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов’язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією.
  9. Здійснення виховної роботи у позанавчальний час, що забезпечить актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямує їх у практичну площину та зосередить увагу молоді на найгостріших соціальних проблемах, сприятиме формуванню їх соціальної зрілості.
  10. Підтримання інтеграційних  зв’язків між наукою та виробництвом. Посилення партнерських зв’язків з роботодавцями з метою підвищення рівня працевлаштування студентів-випускників шляхом удосконалення механізму проведення виробничої практики та стажування викладачів.