кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна й науково-виробнича діяльність

Науково-дослідна й науково-виробнича діяльність на кафедрі технологій харчових виробництв і ресторанного господарства проводиться за такими напрямами: наукові зв’язки з підприємствами та організаціями Полтавського регіону та суб’єктами діяльності споживчої кооперації; методичні розробки за фаховим напрямом фундаментальних досліджень; проведення науково-практичних та науково-методологічних семінарів; участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, студентських гуртків; підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та навчально-методичних праць.

Комплексний підхід до науково-дослідної роботи кафедри реалізується, виходячи з таких умов та завдань:

 • необхідність вирішення наукових проблем, пов’язаних із розвитком харчових технологій в умовах глобалізації;
 • удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії розвитку підприємств та організацій різних форм власності й галузевого спрямування на основі вирішення організаційних, методологічних і методичних питань; 
 • відповідність кадрового забезпечення кафедри стратегічному напряму наукових досліджень та програмам професійного вдосконалення рівня викладачів;
 • наявність необхідного матеріально-технічного забезпечення;
 • тісні науково-практичні зв’язки з підприємствами та організаціями; 
 • наявність бази для проведення наукових експериментів і практичної апробації досягнутих результатів.

Наукові дослідження на кафедрі технологій харчових виробництв і ресторанного господарства формуються, виходячи із сучасних проблем національної економіки, та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку й удосконалення харчових технологій в Україні. Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання організації, методики й методології харчових технологій підприємств та організацій, ураховуючи специфіку їхньої діяльності.  У роботі зі студентами вибір напрямів наукових досліджень обумовлений також необхідністю підготовки фахівців для підприємств та організацій різних форм власності, й базується на опануванні теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що передбачені навчальним планом. Результати наукових досліджень  упроваджуються в освітній процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності та галузевої приналежності.

Кафедрою технологій харчових виробництв і ресторанного господарства виконується  науково-дослідна тема «Розробка технології харчування підвищеної біологічної цінності»  (державний реєстраційний номер 0114 U 003955). Керівники: доц., к. т. н.  Тюрикова І. С. та доц. , к. т. н. Іщенко Н. В.

Інформація про наукові гуртки кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

На кафедрі технологій  харчових виробництв і ресторанного господарства працюють студентські наукові гуртки: «Технологічне бюро» (керівник: к. т. н., доц. Олійник Н. В.); «Дослідник» (керівник к. в. н., доц. Бородай А. Б.); «Професіонал» (керівники: асистент Горобець О.М. та майстер виробничого навчання Гончаренко В.Ф.);  «Проблеми харчових технологій» ( керівник: к. т. н.,  доц. Суткович Т.Ю.).

Діяльність наукових гуртків тісно пов’язана з науковою діяльністю кафедри. У ній  задіяні всі викладачі кафедри та студенти 3-5 курсів.  У гуртку «Технологічне бюро» працює 15 осіб, у гуртку «Дослідник» - 24 особи, у гуртку «Професіонал» -  8 осіб, у гуртку «Проблеми харчових технологій» – 8 осіб.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Технологічне бюро» :

 • Розробка технології борошняних кондитерських виробів із використанням нетрадиційної сировини.
 • Розробка технології функціональних харчових продуктів, збагачених біологічно активними речовинами.
 • Розробка підходів до формування конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Маркетингові дослідження ринку ресторанних послуг.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Проблеми харчових технологій»:

 • Використання дикорослої сировини для  збагачення харчових продуктів природними  біологічно активними речовинами.
 • Розробка технології харчових пігментовмісних  добавок із рослинної сировини, їх використання  в харчовому виробництві.
 • Теоретичне обґрунтування та розробка технологій виробництва функціональних напоїв.  
 • Розробка технології виготовлення варених ковбасних виробів, збагачених органічним фосфором та кальцієм.
 • Удосконалення технології грибного напівфабрикату й комбінованих м’ясних продуктів із його використанням.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Дослідник»:

 • Відпрацювання методик мікробіологічних досліджень.
 • Дослідження показників якості та безпеки харчових продуктів.
 • Розробка заходів профілактики псування харчових продуктів.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Професіонал»:

 • Напрацювання професійних навиків оформлення страв у стилі карвінгу;
 • Інноваційні методи оформлення кондитерських виробів

У подальшому результати досліджень подаються в дипломних проектах, курсових і магістерських роботах.

Результати досліджень науково-дослідних робіт представляються кожного року на науковій студентській конференції та щорічній виставці наукових робіт під час проведення Дня технолога.