кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна й науково-виробнича діяльність

Науково-дослідна й науково-виробнича діяльність на кафедрі технологій харчових виробництв і ресторанного господарства проводиться за такими напрямами: наукові зв’язки з підприємствами та організаціями Полтавського регіону та суб’єктами діяльності споживчої кооперації; методичні розробки за фаховим напрямом фундаментальних досліджень; проведення науково-практичних та науково-методологічних семінарів; участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, студентських гуртків; підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та навчально-методичних праць.

Комплексний підхід до науково-дослідної роботи кафедри реалізується, виходячи з таких умов та завдань:

  • необхідність вирішення наукових проблем, пов’язаних із розвитком харчових технологій в умовах глобалізації;
  • удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії розвитку підприємств та організацій різних форм власності й галузевого спрямування на основі вирішення організаційних, методологічних і методичних питань; 
  • відповідність кадрового забезпечення кафедри стратегічному напряму наукових досліджень та програмам професійного вдосконалення рівня викладачів;
  • наявність необхідного матеріально-технічного забезпечення;
  • тісні науково-практичні зв’язки з підприємствами та організаціями; 
  • наявність бази для проведення наукових експериментів і практичної апробації досягнутих результатів.

Наукові дослідження на кафедрі технологій харчових виробництв і ресторанного господарства формуються, виходячи із сучасних проблем національної економіки, та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку й удосконалення харчових технологій в Україні. Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання організації, методики й методології харчових технологій підприємств та організацій, ураховуючи специфіку їхньої діяльності.  У роботі зі студентами вибір напрямів наукових досліджень обумовлений також необхідністю підготовки фахівців для підприємств та організацій різних форм власності, й базується на опануванні теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що передбачені навчальним планом. Результати наукових досліджень  упроваджуються в освітній процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності та галузевої приналежності.

Кафедрою технологій харчових виробництв і ресторанного господарства виконується  науково-дослідна тема «Розроблення та вдосконалення технологій харчових продуктів з використанням вторинної сировини» (державний реєстраційний номер 0121U113848). Терміни виконання: листопад 2021 р. – листопад 2026 рр. Керівник роботи – к. т. н., доц. Наконечна Ю. Г., співкерівник – д. т. н., проф. Хомич Г. П.

https://drive.google.com/drive/folders/11CAvvXq7-SSpnat-Ad4QCE1DFHt9cwNA?usp=sharing

Наукова діяльність викладачів

№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Повний бібліографічний опис документа

Монографії

2020-2021 навчальний рік

1

Суткович Т.Ю.,  к.т.н., доцент, Положишникова Л.О. к.т.н., доцент

Суткович Т.Ю., Положишникова Л.О. Застосування інновації при попередній обробці дичини: колективна монографія / Економічний, організаційний та правовий  механізм підтримки і розвитку підприємництва / за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 251-259.

2

Бородай А.Б. к.вет.н.,. доцент, Басова Ю.О., к.т.н., доцент, Наконечна Ю.Г., к.т.н., доцент

Бородай А.Б., Басова Ю.О., Наконечна Ю.Г.
Аналіз законодавчих засад формування безпеки харчових продуктів: колективна монографія / Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва / за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 212-221

3

Горобець О.М., доцент, к.т.н., Левченко Ю.В., доцент, к.т.н., Гередчук А. М., к.т.н.

Горобець О.М., Левченко Ю.В., Гередчук А. М. Інноваційні технології кондитерських виробів з використанням пюре з обліпихи: колективна монографія / Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва / за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020.         С. 220-230

2019-2020 навчальний рік

1

Горобець О.М., к.т.н., доцент, Бородай А. Б., к.вет.н., доцент

Використання нетрадиційнoї рослинної сирoвини у технoлoгії бoрoшняних вирoбів як складова підприємницької діяльності закладів ресторанного господарства // Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва. Полтава. Вид. ПП «Астрая». С. 249-259. ІSBN 978-617-7669-49-3

Статті у виданнях на території України, які включено до міжнародних
наукометричних баз SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection

2020-2021 навчальний рік

1

Khomуch G., Levchenko Y., Horobets O., Gaivoronska Z.

Development of Resource Effective and Cleaner Technologies Using the Waste of Plant Raw Materials. Journal of Ecological Engineering, 2020.. P. 178–184.

2

Тюрікова І.С., доцент, д.т.н.

Тюрікова І.С., Пересічний М.І. (2020) Технологія дієтичних добавок із волоського горіха. Journal of Chemistry and Technologies, 28(1), С .51-60

3

Geredchuk, A.

Pasichnyi, V., Shevchenko, O., Khrapachov, O., Marynin , A., Radzievskaya, I., Matsuk, Y., Geredchuk, A., Kuligin, M. (2020) Substantiating the optimized shelf life of pasteurized sausages with the elements of active packaging. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/11 (106). Р. 46-54.

4

Тюрікова І.С., доцент, д.т.н.

Тюрікова І.С., Пересічний М.І. (2021) Науково-методологічні аспекти проектування раціонів харчування для школярів. Food Science and Technology,  15(1), С. 15-27.

5

Рогова А.Л., доцент, к.е.н.

Шидакова-Каменюка О.Г., Шкляєв О.М., Самохвалова О.В., Артамонова М.В., Степанькова Г.В., Болховітіна О.І., Рогова А.Л. (2020) Використання технологічного потенціалу насіння чіа в технології кремово-збивних цукеркових мас. Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. 11 (104). С. 52-60.

6

Положишникова Л.О., доцент, к.т.н.

Tetiana Herasymenko аnd etc. (2021) Design of an auger thermoradiation dryer for drying plant-derived pomace /. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3/1 (111), Р. 62-69.

2019-2020 навчальний рік

1.

N. Dzyuba, S. Poplavska, A. Palvashova, O. Yemonakova, L. Ivashina, T. Kolisnichenko, K. Sefikhanova, A. Novik, T. Sutkovich.

N. Dzyuba, S. Poplavska, A. Palvashova, O. Yemonakova, L. Ivashina, T. Kolisnichenko, K. Sefikhanova, A. Novik, T. Sutkovich. Development of a policomponent composition of smuz using biotechnological and mathematical modeling and determination of its food value // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 5. № 11 (101). С. 56–65.

2

Рогова А.Л., к.е.н., доцент
Чоні І.В. к.т.н., доцент

Михайлов В.М., Самохвалова О.В., Кучерук З.І., Касабова К.Р., Сімакова О.О., Горяйнова Ю.А., Рогова А.Л., Чоні І.В. Вплив мікробних полісахаридів на формування структури безбілкових і безклейковинних борошняних виробів. Східно-Європейський журнал передових технологій. № 6/11 (102) 2019. С. 22-32.

3

Рогова А.Л., к.е.н., доцент

Шидакова-Каменюка О.Г., Шкляєв О.М., Самохвалова О.В., Артамонова М.В., Степанькова Г.В., Болховітіна О.І., Рогова А.Л. Використання технологічного потенціалу насіння чіа в технології кремово-збивних цукеркових мас. Східно-Європейський журнал передових технологій. № 11 (104) 2020. С. 52-60.

Статті у фахових виданнях на території України, які включено до міжнародних
наукометричних баз

2020-2021 навчальний рік

1

Наконечна Ю.Г., доцент, к.т.н.
Тюрікова І. доцент, д.т.н.

Наконечна Ю.Г., Тюрікова І.С.(2020). Technological aspects of quine fruit use in ice cream technology Технологічні аспекти використання плодів айви в технології морозива. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. Киїів: КНУКІМ. 3(1), С. 59-68.

2

Бородай А.Б. доцент, к.вет.н., Горобець О.М., доцент, к.т.н., Левченко Ю.В., доцент, к.т.н., Чоні І.В., доцент, к.т.н.

Бородай А.Б., Горобець О.М., Левченко Ю.В., Чоні І.В. (2020) Використання батату в технології виробів з кексового тіста. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології. Львів:  ЛНУВМБ. Т. 22.  94. С. 13-17.

3

Горобець О.М., доцент, к.т.н., Левченко Ю.В., доцент, к.т.н., Бородай А.Б. доцент, к.вет.н.

Горобець О.М., Левченко Ю.В., Бородай А.Б. (2020) Інноваційні технології кондитерських виробів із використанням пюре з обліпихи. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. Киїів: КНУКІМ . 3(1). С. 80-93.

4

Khomych, G., Tkach N., Nakonechna  Y., Nesterenko O., & Prior N.

Khomych, G., Tkach, N., Nakonechna, Y., Nesterenko, O., & Prior, N. (2021) Використання топінамбуру у технології борошняних виробів. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології. Львів:  ЛНУВМБ. Т. 23 (95). С.13-19.

5

Хомич Г. П., професор, д.т.н., Олійник Л. Б., доцент, к.н.н, Наконечна Ю. Г., доцент, к.н.н

Хомич, Г. П., Олійник, Л. Б., & Наконечна, Ю. Г. (2021) Оптимізація технологічних характеристик м’ясних маринованих напівфабрикатів. Вісник Львівського торгівельно-економічного університет. Серія: Технічні науки. Львів: ЛТЕУ. 25. С. 127-135.

6

Суткович Т.Ю., доцент, к.т.н., Горобець О.М., доцент, к.т.н.,  Положишникова Л.О. доцент, к.т.н.

Суткович Т.Ю., Горобець О.М., Шелудько В.М., Положишникова Л.О. (2021) Використання каротиновмісної сировини в технології сирцевих пряників. Вісник Львівського торгівельно-економічного університет.  Серія: Технічні науки. Львів: ЛТЕУ. 25.  С. 120-126.

7

Олійник Н.В., доцент, к.т.н., Суткович Т.Ю., доцент, к.т.н., Наконечна Ю.Г. доцент, к.т.н.,

Олійник Н.В., Суткович Т.Ю., Наконечна Ю.Г. (2021) Доцільність використання шроту конопляного насіння у технології рибних січених виробів. Прогресивні техніка та технологія харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: збірник наукових праць Харків: ХДУХТ. Випуск 1(33). С. 42-50

8

Шелудько В.М., доцент, к.т.н.

Шелудько В.М., Ряшко Г.М. (2021) Удосконалення технологічних ліній кондитерського цеху в закладах ресторанного господарства, що спеціалізується на виробництві продукції підвищеної харчової цінності. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. Киїів: КНУКІМ. Т. 4 № 1. С. 105-120.

9

Шелудько В.М., доцент, к.т.н.

Шелудько В.М. (2021) Розширення асортименту сучасних борошняних кондитерських виробів підвищеної харчової цінності. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Технічні науки. Львів: ЛТЕУ. 26. С. 71-77.

10

Хомич, Г.П, професор, д.т.н., Горобець О.М., доцент, к.т.н., Левченко, Ю.В., доцент,  к.т.н.

Хомич, Г.П,  Горобець О.М., Левченко, Ю.В. (2020) Борошно м'якої пшениці в технологіях харчових продуктів. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології. Львів:  ЛНУВМБ. Вип. 22. 93. С. 3-8. 

2019-2020 навчальний рік

1

Горобець О.М., к.т.н., Левченко Ю.В., к.т.н., Бородай А. Б. к.вет.н.,., доцент

Інноваційні технології у виробництві солодких страв та борошняних кондитерських виробів Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації: наук. збірник. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. Т.3. №1. С 80-91

2

Наконечна Ю.Г., к.т.н., доцент, Тюрікова І.С., д.т.н., доцент

Technological aspects of quine fruit use in ice cream technology. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації: наук. збірник. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. Т.3. №1

3

Калашник О. В., к.т.н., доцент, Мороз С. Е., к.пед.н., доцент, Кайнаш А.П. к.т.н., доцент, Бородай А. Б., к.вет.н., доцент,  Заркуа К.Р., магістр

Оцінювання плодів ківі залежно від умов пакування // Вісник Уманського національного університету садівництва. №2, 2019. С 62-68.

4

Радзієвська І.Г. к.т.н, доц., Мельник О.П. к.хім. н., доц, Пушнова А.О. асист., Гередчук А.М., к.т.н..

Радзієвська І.Г., Мельник О.П., Пушнова А.О., Гередчук А.М. Використання олії чорного кмину у складу засобу для волосся. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2019. Том 25, № 6. С. 165-172

5

Хомич, Г.П, д.т.н., професор, Горобець О.М., к.т.н., Левченко, Ю.В., к.т.н., Висоцька, С. І., Корнієнко, Л. В., к.т.н.

Борошно м'якої пшениці в технологіях харчових продуктів. Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: Харчові технології, С. 3-8. 

Статті у нефахових виданнях на території України, які не включено до міжнародних наукометричних баз

2019-2020 навчальний рік

1

Павлова А.В., Білоусенко В.В., Михнюк О.А., Горобець О.М., к.т.н.

Павлова А.В., Білоусенко В.В., Михнюк О.А., Горобець О.М., к.т.н.. Використання порошку з вичавок журавлини в технології борошняних кондитерських виробів Зб. наук. статей магістрів ф-ту ХТГРТБ ПУЕТ за результатами 2019-2020 н.р. – Полтава, ПУЕТ. – С. 310

2

Цегельник Т.Д., Сокол А.А., Іванов В.Ю., Горобець О.М., к.т.н.

Цегельник Т.Д., Сокол А.А., Іванов В.Ю., Горобець О.М., к.т.н. Використання відходів кавового виробництва в технології борошняних виробів.  Зб. наук. статей магістрів ф-ту ХТГРТБ ПУЕТ за результатами 2019-2020 н.р. – Полтава: ПУЕТ, 2019. – С. 315-320.

3

Михнюк О.М., Добринь Ю.М., Горобець О.М., к.т.н.

Михнюк О.М., Добринь Ю.М., Горобець О.М.. Викорстання вторинної рослинної сировини в технології солодких соусів. Зб. наук. статей магістрів ф-ту ХТГРТБ ПУЕТ за результатами 2019-2020 н.р. – Полтава, ПУЕТ. – С. 266-271.

Статті у «Науковому віснику ПУЕТ», який включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus

2020-2021 навчальний рік

1

Хомич, Г. П., д.т.н., професор, Горобець О.М., к.т.н., Левченко Ю. В., к.т.н.,  Ткач, Н. І., к.т.н., доцент, Добринь Ю. М. 

Використання вторинної рослинної сировини в технології солодких страв та оздоблювальних напівфабрикатів. Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Технічні науки», Полтава, 2019,  № 1 (91). с. 21 - 28.

2

Хомич Г. П., д.т.н.,  професор, Горобець О.М., к.т.н.,  Левченко Ю. В., к.т.н., Лебеденко Т. Є., д.т.н., доцент, Медведь Л. М.

Комплексне використання журавлини в технології борошняних виробів. Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Технічні науки», Полтава, 2019,  № 1 (91). С. 29-37.

3

Гередчук А.М., к.т.н.
Пасічний В.М., д.т.н., професор
Ткач Н.І., к.т.н., доцент
Топчій О.А., к.т.н., доцент

Гередчук А.М., Пасічний В.М.,Ткач Н.І.,Топчій О.А. Розробка технології паштету печінкового підвищеної харчової цінності. Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Технічні науки», Полтава, 2019,  № 1 (91). С. 47-53.

4

Хомич, Г. П., професор, к.т.н., Левченко Ю. В., доцент, к.т.н., Бородай А. Б., доцент, к.вет.н., Гайворонська З. М., доцент, к.т.н., Бондарчук В. С.

Хомич Г. П., Левченко Ю. В., Бородай А. Б., Гайворонська З. М., Бондарчук В.С. (2020) Використання фруктових соків у технології маринування морепродуктів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки. Полтава: ПУЕТ.  1 (96). С. 22-29.

5

Шелудько В. М., доцент, к.т.н

Шелудько В. М. (2020) Використання обліпихи в технології сучасних борошняних виробів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки. Полтава: ПУЕТ. 1 (96), С. 16-21.

6

Рогова А.Л., доцент, к.т.н., Чоні І.В., доцент, к.т.н., Положишникова Л.О., доцент, к.т.н.

Рогова А. Л., Чоні І. В., Положишникова Л. О., Шидакова-Каменюка Г. О. (2020) Використання інуліновмісної сировини в технології діабетичних пісочних виробів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки. Полтава: ПУЕТ. 1 (96), С. 8-15.

2019-2020 навчальний рік

1.

А.С.Ткаченко, к.т.н., доцент, Т.Ю.Суткович, к.т.н.,доцент, О.О.Горячова, к.т.н., доцент, А.А.Сокіл, Х.І.Ковальчук 

А.С.Ткаченко, Т.Ю.Суткович, О.О.Горячова, А.А.Сокіл, Х.І.Ковальчук  Наукове обґрунтування впровадження  системи НАССР під час виробництва соків. Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Технічні науки», Полтава, 2019,  № 1 (91).  С.87-98.

2

Рогова А.Л., к.е.н., доцент
Чоні І.В. к.т.н., доцент

Шидакова-Каменюка О.Г., Рогова А.Л., Чоні І.В., Терещенко М.В. Розробка технології бісквітного напівфабрикату, збагаченого мінеральними речовинами. Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Технічні науки», Полтава, 2019,  № 1 (91). 2019. С. 62-70.

3

Шелудько В.М., к.т.н., доцент

Шелудько В.М. Використання борошна зернових культур в технології біскотті. В.М. Шелудько. Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Технічні науки», Полтава, 2019,  № 1 (91). – С. 15-20.

Статті у зарубіжних виданнях, які включено до інших міжнародних наукометричних баз

2020-2021 навчальний рік

-

-

-

2019-2020 навчальний рік

1

Рогова А.Л., к.е.н., доцент
Чоні І.В. к.т.н., доцент

Mykhaylov V., Samokhvalova O., Kucheruk Z., Kasabova K., Simakova O., Goriainova I., Rogovaya A., Choni I. Study of microbial polysaccharides’ impact on organoleptic and physical-chemical parameters of protein-free and gluten-free floury products. «EUREKA: Life Sciences» Food Science and Technology.  Number 6. 2019. Р. 37-43.

2

Рогова А.Л., к.е.н., доцент

Shydakova-Kameniuka О., Shkliaiev O., Samokhvalova O., Artamonova M., Stepankova G., Bolkhovitina O., Rogova A. Estimation of oxidative stability of the lipid complex of creamy-shaken candies with chia seeds at storage. «EUREKA: Life Sciences» Food Science and Technology. Number 2.  2020.  Р. 54-62.

Статті у зарубіжних виданнях, які не включено до міжнародних наукометричних баз

2019-2020 навчальний рік

1

Тюрікова І.С., д.т.н., доцент, Скороход О.С., магістр

Тюрікова І.С., Скороход О.С. Волоський горіх – біологічно цінне джерело збагачення харчової продукції. Perspectives of science and education: The 12th International youth conference (27 September 20190. SLOVO\WORD, New York, USA.Т.1 Р.101-105

2

Наконечна  Ю.Г. к.т.н., доцент.
Кісіль О.М., магістр
Бенях В.В., магістр

Наконечна  Ю.Г., Кісіль О.М., Бенях В.В. Використання йодовмісних добавок  в технології м’ясних січених напівфабрикатів X Международная научно-практическая конференция “DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE” 10-12 июня 2020 года Ванкувер, Канада, 607-611 с

Тези у виданнях на території України, які не включено до міжнародних наукометричних баз

2020-2021 навчальний рік

1

Тюрікова І.С., д.т.н.,  доцент, Крайнова В.В., магістр

Тюрікова І.С., Крайнова В. В. Розроблення технології жувальних цукерок підвищеної біологічної цінності. Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі: міжнародна наук.-практ. конф. (24 листопада 2020 р.). К.: НУХТ, 2020.  С. 139–140.

2

Горобець О.М. к.т.н., доцент
Бородай А.Б., к.вет.н., доцент

Горобець О. М., Бородай А. Б. Розроблення рецептури бісквітних виробів з використанням йодовмісної сировини. Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі: міжнародна наук.-практ. конф. (24 листопада 2020 р.). К.: НУХТ, 2020.  С. 94–97.

3

Горобець О.М. к.т.н., доцент
Левченко Ю.В. к.т.н., доцент

Горобець О.М, Левченко Ю.В. Використання продуктів переробки відходів рослинної сировини в технології десертів та оздоблювальних напівфабрикатів. Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності: матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої наук.-практ. конф., (10 грудня 2020 р.), Київ : НУХТ, 2020. С. 40–42

4

Хомич Г.П. д.т.н., професор
Бородай А.Б., к.вет.н., доцент

Хомич Г.П., Бородай А.Б. Використання фруктової сировини як джерела органічних кислот в технології харчових продуктів. Нові технології і обладнання харчових виробництв : мат. міжвузівського наук.-практ. семінару (м. Полтава, 15 квітня 2021 р.). Полтава: ПУЕТ, 2021. С. 9-11.

5

Бородай А.Б., к.вет.н., доцент
Скрипник В.О., д.т.н., професор

Перспективи та нагальність змін освітнього процесу відповідно до вимог ринку праці. Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, присвяченої 60-річчю освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, 22–23 квітня 2021 р.). Полтава: ПУЕТ, 2021. С. 113-116.

6

Рогова А.Л., к.е.н., доцент,
 Левченко Ю.В., к.т.н., доцент

Шидакова-Каменюка О.Г., Рогова А.Л., ЛевченкоЮ.В. Ціннісно-компетентнісний підхід до розроблення навчальних планів бакалаврів спеціальності «Харчові технології». Синергетична концепція розвитку студентоцентрованого навчання – забезпечення якості : матеріали ІІ Міжнародної наук.-метод. конф. (25 вересня 2020 р.), Харків : ХДУХТ,  2020. С. 348–349.

7

Чоні І.В. к.т.н., доцент
Рогова А.Л., к.е.н., доцент

Чоні І.В., РоговаА.Л. Вплив порошку плодів шипшини на показники якості виробів із дріжджового тіста. Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві: міжнародна наук.-практ. конф. (17 листопада 2020 р.). К.: НУХТ, 2020.   С. 64-65.

8

Рогова А.Л., к.е.н., доцент
Чоні І.В. к.т.н., доцент

Рогова А.Л., Чоні І.В. Вплив керобу на органолептичні властивості пісочних виробів. Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності: матеріали ІХ Міжнар. спеціалізованої наук.-практ. конф. (10 грудня 2020 р.). К. : НУХТ, 2020. С. 42-44

9

Рогова А.Л., к.е.н., доцент,
Чоні І.В. к.т.н., доцент

Шидакова-Каменюка О.Г., Рогова А.Л., Чоні І.В.  Вплив пивної дробини на якість виробів із кексового тіста. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (18 травня 2021 р.) : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.].  Харків : ХДУХТ, 2021. Ч. 2. 259, [ХVI].  С.127–128.

10

Рогова А. Л., к.е.н., доцент
Чоні І.В., к.т.н., доцент

Рогова А.Л., Чоні І.В., Шидакова-Каменюка О.Г. Вплив порошку цикорію на фізико-хімічні властивості пісочного тіста. Нові технології і обладнання харчових виробництв: матеріали Міжвузівського наукоко-практичноо семінару (м. Полтава, 15 квітня 2021 року). Полтава: ПУЕТ, 2021. С. 16-18.

11

Чоні І. В., к.т.н., доцент,
Косенко А. А., магістр

Косенко А. А., Чоні І. В. Роль гарбузового насіння в харчуванні. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей VІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15 грудня 2020 р.).  Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 501-503.

12

Чоні І. В., к.т.н., доцент,
Ліпінський М. В. магістр

Ліпінський М. В., Чоні І. В. Перспективи використання волоського горіха у виробництві продукції закладів ресторанного господарства. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей VІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15 грудня 2020 р.).  Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 506-508.

13

Шевчик Н. В. магістр, Чоні І. В., к.т.н., доцент

Н. В. Шевчик, І. В. Чоні Дослідження мікробіологічних показників заварних кремів. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей VІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15 грудня 2020 р.). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 511-513.

14

Булах Т.С., магістр, Гередчук А.М., к.т.н., ст. викладач

Гередчук А.М., Булах Т.С. Розробка нових композиційних сумішей для безглютенових соусів та емульсійних продуктів ресторанної сфери. Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (24 листопада 2020 р.) Мелітополь: ТДАУ ім. Д. Моторного, 2020. С. 275-276. 

15

Гередчук А.М., к.т.н., ст. викладач,
Наконечна Ю.Г., к.т.н., доцент

Гередчук А.М., Наконечна Ю. Г. Розроблення рецептур безмолочного бланманже. Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : зб. тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. (24 листопада 2020 р.). Київ : НУХТ, 2020.  С. 97-99.

16

Гередчук А.М., к.т.н., ст. викладач,
Дмітрієва А.Г., студент

Гередчук А.М., Дмітрієва А. Г. Нутове борошно у технології кексових виробів. Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (18 березня 2021 р.).  Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2021.  С. 282-283.

17

Гередчук А.М., к.т.н., ст. викладач,
Бондар І.О., студент

Гередчук А.М., Бондар І.О. Технологія дієтичних м'ясних продуктів з шротом зародків пшениці. Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі : матеріали ІІ Всеукр. студ. інтернет-конф. (6 травня 2021 р.). Херсон: ХДАЕУ, ВЦ «Колос». 2021. С. 25-26.

18

Гередчук А.М., к.т.н., ст. викладач
Бородай А.Б., к.вет.н., доцент

Гередчук А.М., Бородай А. Б. Розробка технології желейних солодких страв на основі «рослинного молока». Нові технології і обладнання харчових виробництв : матеріали Міжвузівського наук.-практ. семінару. (15 квітня 2021 р.). Полтава: ПУЕТ. 2021. С. 11-13.

19

Гередчук А.М., к.т.н., ст. ст. викладач,
Милуш Я. В., магістр

Гередчук А.М., Милуш Я. В. Розроблення технології кондитерських виробів підвищеної поживної цінності. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті: матеріали XLIV Міжнарод. наук. студ. конф. за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік. (30-31 березня 2021 р.). Полтава: ПУЕТ. 2021.
С. 281-283.

20

Гередчук А.М., к.т.н., ст. викл., Дмітрієва А.Г. студент

Гередчук А.М., Дмітрієва А. Г. Перспективи використання  «рослинного молока» в технологіях желейних солодких страв. Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства: збірник тез доповідей учасників Вісімнадцятої наук. практ. конф. студентів закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти Укоопмпілки. Частина 3. Київ : 2021. С. 20-24.

21

Положишникова Л.О., к.т.н., доцент
Олійник Н.В., к.т.н., доцент

Положишникова Л.О., Олійник Н.В. Інтенсифікація процесу приготування дріжджового тіста. Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві: міжнародна наук.-практ. конф. (17 листопада 2020 р.). К.: НУХТ, 2020. С. 53–55.

22

Суткович Т.Ю., к.т.н., доцент,
Положишникова Л.О., к.т.н., доцент

Суткович Т.Ю., Положишникова Л.О. Інноваційні тенденції в технології виробництва смузі. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : міжнародна науково-практична конференція (18 травня 2021 р.) : [тези 2-х ч.] редкол. : О. І. Черевко [та ін.].  Харків: ХДУХТ, 2021. Ч. 2. С. 125-126.

23

Олійник Л. Б., к.т.н., доцент,
Вєтров О. Р., магістр,
Москалець В. А., магістр

Вєтров О.Р., Москалець В. А., Олійник Л.Б. Перспективи розширення асортименту м`ясних продуктів із птиці. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей VІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15 грудня 2020 року).  Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 60-66.

24

Олійник Л. Б., к.т.н., доцент,
Коровка Л.М., магістр
Крель Д.О., магістр

Коровка Л. М., Крель Д. О., Олійник Л. Б. Використання натуральних біокоректорів у виробах із субпродуктів та м'яса птиці. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: зб. тез доп. ХLІV міжнар. наук. студ. конф., м. (м.Полтава, 30-31 березня 2021 року). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 276-278

25

Горобець О. М., к.т.н., доцент,
 Суткович Т. Ю., к.т.н., доцент,
 Антонюк М. М., магістр

Антонюк М. М., Горобець О. М., Суткович Т. Ю. Підвищення харчової цінності та розширення асортименту десертів. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : матеріали VІ Міжнар. молод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15 груд. 2020 року).  Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 484-487.

26

Суткович Т. Ю., к.т.н., доцент,
 Затолоцька В. В., магістр

Затолоцька В. В., Суткович Т. Ю. Удосконалення технології отримання напоїв з підвищеним вмістом БАР. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : матеріали VІ Міжнар. молод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15 грудня 2020 року).  Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 490-494.

27

Суткович Т. Ю. ,к.т.н., доцент,
 Кучірко О. І., магістр

Кучірко О. І., Суткович Т. Ю. Використання нетрадиційної сировини в технології смузі. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : матеріали VІ Міжнар. молод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15 грудня 2020 року). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 503-505.

28

Левченко Ю. В.,к.т.н., доцент
Горобець О. М., к.т.н., доцент,
Суткович Т. Ю., к.т.н., доцент,
Пастухова О. І., магістр

Пастухова О. І., Левченко Ю. В., Горобець О. М., Суткович Т. Ю. Підвищення харчової цінності та розширення асортименту десертів. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : матеріали VІ Міжнар. молод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15 грудня 2020 року).  Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 508-510.

29

Горобець О.М., к.т.н., доцент
Левченко Ю.В., к.т.н., доцент

Горобець О.М., Левченко Ю.В. Розширення асортименту безглютенового печива. Нові технології і обладнання харчових виробництв : матеріали Міжвузівського наук.-практ. семінару. (15 квітня 2021 р.). Полтава: ПУЕТ. 2021. С. 14-16.

30

Олійник Н.В., к.т.н., доцент,
Белозьоров Є.О., магістр,
Свирь М.С., магістр

Олійник Н.В., Белозьоров Є.О., Свирь М.С. Особливості використання рослинної сировини у технологіях січених виробів . Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті : матеріали XLIV Міжнарод. наук. студ. конф. за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік. (м. Полтава, 30-31 березня 2021 р.). Полтава: ПУЕТ. 2021. С. 265-267.

31

Олійник Н.В., к.т.н., доцент,
Верпета Я.В., магістр,
 Радченко Д.В., магістр,
 Алеян М.В., магістр

Олійник  Н.В., Верпета Я.В., Радченко Д.В., Алеян М.В. Пошук альтернативних джерел для збагачення борошняних кондитерських виробів . Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті : матеріали XLIV Міжнарод. наук. студ. конф. за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік. (м. Полтава, 30-31 березня 2021 р.). Полтава: ПУЕТ. 2021. С. 267-269.

32

Шелудько В.М., к.т.н., доцент, Завгородній Р.О., магистр, Жуков Д.В.,магістр,

Завгородній Р.О., Жуков Д.В., Шелудько В.М. Брауні і блонді підвищеної харчової цінності. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті : матеріали XLIV Міжнарод. наук. студ. конф. за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік. (м. Полтава, 30-31 березня 2021 р.). Полтава: ПУЕТ. 2021. С. 269-270.

33

Шелудько В.М., к.т.н., доцент,
 Чиж А.Ю.,магістр,
 Руснак Ж.П., магістр

Чиж А.Ю., Руснак Ж.П., Шелудько В.М. Пісочне печиво підвищеної харчової цінності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи: VII Всеукр. студ. наук. конф., (м. Київ, 18 березня 2021 р.), Київ: 2021. С. 312.

34

Шелудько В.М., к.т.н., доцент,
Горбатько Д.В., магістр,
Шмагло І.Б., магістр

Горбатько Д.В., Шмагло І.Б., Шелудько В.М. Печиво «Мадлен» підвищеної харчової цінності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи: тези доп. VII Всеукр. студ. наук. конф., (м. Київ, 18 березня 2021 р.), Київ: 2021. С. 284.

Тези в зарубіжних виданнях, які не включено до міжнародних наукометричних баз

2020-2021 навчальний рік

1

Тюрікова І.С., д.т.н., доцент, Гайко А.В., магістр

Створення дієтичних добавок із волоського горіха та харчових композицій з їх використанням. Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: IХ Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. (23.10.2020 р). Прага: Oktan Print s.r.o., 2020. С. 269-270.

2

Горобець О.М., к.т.н.,  доцент,
 Левченко Ю.В., к.т.н.,  доцент

Використання відходів рослинної сировини в технології солодких жельованих страв. International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions»: Conference proceedings, September 25–26, 2020. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. Р 68-72

3

Хомич Г.П. д.т.н., професор,
Бородай А.Б., к.вет.н.,  доцент,
Прачук В.С., магістр

Перспективи використання дикорослої сировини в технології харчових продуктів. Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали IХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф (30 квітня 2021 р). Прага: Oktan Print s.r.o., 2020. С. 17-19. 

4

Наконечна Ю. Г., к.т.н.,  доцент, Кісіль О. М., магістр, Бенях В. В., магістр

Наконечна Ю. Г., Кісіль О. М., Бенях В. В. Використання йодовмісних добавок в технології м’ясних січених напівфабрикатів. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. P. 607-612.

5

Рогова А.Л., к.е.н., доцент

Шидакова-Каменюка О.Г., Шкляєв О.М., Рогова А.Л. Комплексна оцінка якості кремово-збивних цукерок з додаванням насіння чіа. International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions» : Conference proceedings, September 25–26, 2020. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 92-96

6

Рогова А.Л., к.е.н., доцент

Рогова А.Л., Андрущенко Я.С. Використання рослинної сировини в технологіях борошняних кондитерських виробів для діабетичного харчування. Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини. Матеріали IХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. ( 23 листопада 2020 р.).  Прага: Oktan Print s.r.o., 2020. С. 103-104.

7

Чоні І.В. к.т.н., доцент,
 Рогова А.Л., к.е.н., доцент

Чоні І.В., Рогова А.Л. Перспективі використання продуктів переробки кабачків у технології страв. Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини. Матеріали IХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (23 листопада 2020 р.).  Прага: Oktan Print s.r.o.. 2020. С. 102-103

8

Рогова А.Л., к.е.н., доцент,
Чоні І.В. к.т.н., доцент

Рогова А.Л., Чоні І.В. Підвищення харчової цінності соусів. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференція, (30 квітня 2021 р.).  Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С. 110.

9

Хомич Г.П., д.т.н., професор, Бєляк В.В.,магістр, Клименюк Р.Б., магістр

Хомич Г.П., д.т.н., проф., Бєляк В.В., Клименюк Р.Б. Використання вторинної пектиновмісної рослинної сировини в технології солодких страв. Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини. Матеріали IХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.(23 листопада 2020 р.).  Прага: Oktan Print s.r.o., 2020. С. 228-230

10

Гередчук А.М., к.т.н., ст. викладач.

Пасічний В.М., Мацук Ю.А., Гередчук А.М. Удосконалення технології рибних страв за рахунок використання порошку псиліуму. Perspectives of world science and education: abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference, 9-11 September 2020. Osaka, Japan: CPN Publishing Group, 2020. С. 213-216.

11

Наконечна Ю.Г., к.т.н., доцент, Шевченко Д.Г., магістр, Люлько М.В., магістр

Наконечна Ю.Г., Шевченко Д.Г., Люлько М.В. Сферифікація як метод молекулярної кухні. The world of science and innovation, (9-11 грудня 2020 року). Лондон: 2021. Р. 602-607.

12

Олійник Н.В., к.т.н., доцент,
Наконечна Ю.Г., к.т.н., доцент,
Гузевська І.І., магістр

Олійник Н.В., Наконечна Ю.Г., Гузевська І.І. Вплив рецептурного складу пісочного печива на фізико-хімічні властивості готових виробів. International scientific and practical conference “Science, engineering and technologies: current issues and research” : Conference proceedings, March 12-13, 2021. Prague: Izdevnieciba  “Baltija Publishing”, 2021.           P. 153-157.

13

Хомич Г.П., д.т.н., професор
Бородай А.Б., к.вет.н., доцент

Хомич Г.П., Бородай А. Б. Дикоросла сировина як джерело органічних кислот у технології харчових продуктів. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.- практ. інтернет конф. (30 квітня 2021 р). Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С. 123-125

14

Хомич Г.П., д.т.н., професор
Горобець О.М., к.т.н., доцент
Тільна О.В., студентка бакалаврату

Хомич Г.П., Горобець О.М., Тільна О.В. Використання продуктів переробки смородини чорної в технології солодких жельованих страв. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2021р.). Прага: Oktan Print s.r.o.. 2021. С.124-125.

15

Левченко Ю.В. к.т.н., доцент,
Арцебасова Д.С., магістр

 Левченко Ю.В., Арцебасова Д.С. Використання рослинної сировини у технології солодощів желейного типу. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2021р.). Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С. 77-78.

16

Левченко Ю.В., к.т.н., доцент,
Варданян Н. Г., магистр

Левченко Ю.В., Варданян Н.Г. Сучасні підходи до маринування напівфабрикатів із м’яса птиці. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет- конф. (30 квітня 2021 р.). Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С. 79.

17

Суткович Т.Ю. к.т.н., доцент, 
Положишникова Л.О. к.т.н., доцент

Суткович Т.Ю.,  Палвашова Г.І., Положишникова Л.О. Інноваційні методи збагачення березового соку. Science, engineering and technologies:current issues and research: International  and practical conference proceedings, March 12-13, 2021. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. P. 161-165.

18

Олійник Л.Б.

Стабілізація структури фаршів з м’яса птиці. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Наука, техніка і технології: актуальні питання та дослідження». (12–13 березня 2021 р.). Прага, Чеська Республіка. С.145-149.

19

Горобець О.М., к.т.н., доцент,
Пищита А.Г., магістр

Горобець О.М., Пищита А.Г. Використання чуфи в технології десерту макарунс. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2021р.). Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С. 57.

20

Шелудько В.М. Фахурі М.

Шелудько В.М. Фахурі М. Використання рисового борошна  в технології бісквітного печива. Наука, техніка і технологія. Актуальні питання та дослідження: тези доп. Міжнар.наук.-практ. конф.,м. Прага, 2021. С.166-168.

21

Шелудько В.М., к.т.н., доцент

V. Sheludko Using of sea buckthorn puree in modern flour product technologies. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет- конфер (30 квітня 2021р). Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С.19.

22

Шелудько В.М., к.т.н., доцент

H. Riashko, V. Sheludko. Designing of baking area specializing on high nutritional value products. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет- конфер. (30 квітня 2021р). Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С.17-18.

2019-2020 навчальний рік

1

Бородай  А.Б., к.вет.н., доцент, Суткович Т.Ю., к.т.н., доцент

Бородай  А.Б., Суткович Т.Ю.Сучасні тенденції в процесі створення безпечної харчової продукції / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору»  Полтава, 2020.  С.27-30.

2

Чоні І. В., к.т.н., доцент, Суткович Т. Ю., к.т.н., доцент,Гередчук А. М., к.т.н.,

Дослідження впливу полісахаридів на структуру емульсій з різним хімічним складом /Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю від дня заснування факультету ХТГРТБ, (м. Полтава, 20–21 листопада 2019 р.).  Полтава : ПУЕТ, 2019. С. 12-14.

3

Бородай А.Б. к.вет.н., доцент, Суткович Т.Ю. к.т.н., доцент

Сучасні тенденції в процесі створення безпечної харчової продукції // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». Полтава, 2020. С. 27 – 30.

4

Заркуа К.Р., Калашник О. В., к.т.н., доцент,
Бородай А. Б.,  к.вет.н., доцент

Дослідження мікробіологічних показників якості плодів ківі під час зберігання  Матеріали студентської наукової конференції. Полтава, ПДАА, 6 листопада 2019 року. 2020. С. 53 – 54.

5

Рогова А.Л., к.е.н., доцент

Рогова А.Л., Шидакова-Каменюка О.Г., Козін М., Розроблення технології пісочних виробів підвищеної харчової цінності за рахунок насіння олійних культур. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» Мат. міжнар. науково-практич. конф., присвяченої 45 річчю від дня заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ПУЕТ.  С. 26-28.

6

Рогова А.Л., к.е.н., доцент
Чоні І.В. к.т.н., доцент

Рогова А.Л., Чоні І.В. Вплив порошку шипшини на показники якості бісквітного напівфабрикату. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі. Мат. ІХ Всеукраїнська науково-практич. інтернет-конференції.     20.05 2020 р.НУХТ. 2020. С.

7

Рогова А.Л., к.е.н., доцент
Чоні І.В. к.т.н., доцент

 Рогова А.Л., Чоні І.В., Шидакова-Каменюка О.Г. Дослідження впливу порошку топінамбура на показники якості кексів.  Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв. Мат.  І-й Міжнарод. науково-практич. інтернет-конференції. 24.04.2020р. Дон.НУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського.  Кривий Ріг. 2020 С. 54-56.   

8

Рогова А.Л., к.е.н., доцент

Шидакова-Каменюка О.Г., Шкляєв О.М., Рогова А.Л., Дослідження впливу насіння чіа на якість кремово-збивних цукеркових мас. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність. Мат. міжнародної науково-практичної конференції. ХДУХТ, 14 травня 2020 р. Харків. 2020. С. 136-138.

9

Шелудько В.М., к.т.н., доцент

Шелудько В.М. Італійські борошняні вироби в Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю від дня заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, (м. Полтава, 20-21 листопада 2019 р.). -  Полтава: ПУЕТ, 2019. – с. 54-55.

10

Шелудько В.М., к.т.н., доцент

Шелудько В.М. Удосконалення технології фокаччі / В.М. Шелудько, Г.М. Ряшко, Я.Д. Сергєйчук //Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю від дня заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, (м. Полтава, 20-21 листопада 2019 р.). -  Полтава: ПУЕТ, 2019. – с. 28-29

11

Олійник Н.В., к.т.н., доцент

Олійник Н.В. Використання пшеничних висівок у технології м'ясних січених виробів / Н.В. Олійник, І.І. Гузевська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю від дня заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, (м. Полтава, 20-21 листопада 2019 р.). -  Полтава: ПУЕТ, 2019. – С. 24-26.

12

Олійник Н.В., к.т.н., доцент

Олійник Н.В. Доцільність уведення порошку із кореня кульбаби у вироби з кексового тіста / Н.В. Олійник, Т.Г. Бульдович // Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю від дня заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, (м. Полтава, 20-21 листопада 2019 р.). -  Полтава: ПУЕТ, 2019. – С. 22-24.

13

Олійник Н.В., к.т.н., доцент

Олійник Н.В. Вплив порошку топінамбуру на формування структурно-механічних властивостей м'ясних фаршів / Н.В. Олійник, А.М. Гередчук, Н.Ю. Клец // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції: програма та тези матеріалів VIII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 135-річчю  Національного університету харчових технологій, (м. Київ, 5-6 листопада 2019 р.). - Київ: НУХТ, 2019. – С. 252-253.

14

Олійник Н.В., к.т.н., доцент

Олійник Н.В. Використання нетрадиційної сировини у технології рибних січених виробів / Н.В. Олійник, Л.О. Положишникова, М.М. Малікова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі”, 19-20 травня 2020 р. -  Київ: НУХТ, 2020. – С. 166-167.

15

Положишникова Л.О., к.т.н., доцент

Положишникова Л.О., Гнатюк М.А., Муковоз О.С. Використання нетрадиційної рослинної сировини при виробництві хлібобулочних виробів. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» Мат. міжнар. науково-практич. конф., присвяченої 45 річчю від дня заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ПУЕТ.  С. 52-54.

16

Олійник Н.В., к.т.н., доцент,
Положишникова Л.О., к.т.н., доцент

Олійник Н.В., к.т.н., доцент, Положишникова Л.О., к.т.н., доцент, Малікова М.М. Використання нетрадиційної сировини у технології рибних січених виробів. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі. Мат. ІХ Всеукраїнська науково-практич. інтернет-конференції.     20.05 2020 р.НУХТ. 2020. С.166-167.

17

Положишникова Л.О., к.т.н., доцент

 Положишникова Л.О. Використання нетрадиційної рослинної сировини у технологіях майонезних соусів.  Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв. Мат.  І-й Міжнарод. науково-практич. інтернет-конференції. 24.04.2020р. Дон.НУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського.  Кривий Ріг. 2020 С. 52-53.   

18

Положишникова Л.О., к.т.н., доцент

 Положишникова Л.О., Гончар Т.М. Перспективи Використання рослинної сировини у технологіях соусів.  Сучасні технології харчових виробництв. ІІI міжнародна конференція студентів та аспірантів. 14-15.05.2020 р. Дніпровський національний університет  імені Олеся Гончара. Дніпро. 2020. С.

19

Рогова А.Л., к.е.н., доц.
Чоні І.В. к.т.н., доц.,
Медведь Л.М.

Рогова А.Л., Чоні І.В. Медведь Л.М. Вплив порошку шипшини на показники якості бісквітного напівфабрикату. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі. Мат. ІХ Всеукраїнська науково-практич. інтернет-конференції.     20.05 2020 р.НУХТ. 2020. С. 178-179.

20

Гередчук А.М. к.т.н., Бондар І.О.

Розробка рецептури печінкового паштету оздоровчого спрямування. Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квіт. 2020 р. Харків : ХДУХТ, 2020. Ч. 1. С. 53.

21

Гередчук А.М., к.т.н.

Розробка технології м'ясного суфле покращеної харчової та біологічної цінності. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 - 20 травня 2020 р. Київ: НУХТ, 2020. С. 170-171.